Verimentors affärsidé:  Att skapa en kundanpassad och effektiv system arkitektur i kundens affärssystem.

Tel: 08-214 214

Verimentor - lönsam IT-arkitektur

Fax: 08-214 414

Hemsida
Upp

 

   

 
 

 

Hosted by: www.sajthotellet.com
 
 
 

Detta är Verimentors allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Verimentor AB så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen om inget annat SKRIFTLIGEN avtalats. Dessa villkor publicerades på Verimentors WEB (www.verimentor.se) den 2001-03-30 (senast ändrad 2006-08-01).

                     VERIMENTOR AB - Allmänna villkor

Orgnr: 556571-1107, Säte: Vallentuna

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för Verimentor AB:s tillhandahållande av konsulttjänster, om inte annat uttryckligen har överenskommits mellan parterna. De allmänna villkoren utgör således en del av det mellan parterna träffade avtalet.

2. Uppdragets omfattning

Verimentor AB ska tillhandahålla konsulttjänster, i enlighet med den uppdragsbeskrivning som framgår av avtalet.

Endast Verimentor AB:s registrerade firmatecknare får för bolagets räkning ändra uppdragets omfattning. Om fast pris har avtalats ska detta ske skriftligen.

3. Avtalstid

Verimentor AB ska utföra tjänsten enligt överenskommen tidsplan, som grundar sig på en uppskattning av tjänstens tidsåtgång. Det utgör inte något avtalsbrott att uppdraget inte slutförts inom den beräknade avtalstiden.

4. Tjänstens genomförande

Tjänsten ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

Verimentor AB får utan kundens särskilda medgivande anlita underkonsulter vid tjänstens utförande samt vid behov byta underkonsult under avtalstiden. Vidare får Verimentor AB utan kundens särskilda medgivande byta i avtalet omnämnd resurs eller kontaktperson. Med resurs avses den person som ska utföra uppdraget för Verimentor AB:s räkning.

Parterna ska samarbeta och vid behov samråda vid tjänstens utförande. Kunden ska tillse att han har den personal tillgänglig som behövs för att Verimentor AB skall kunna utföra uppdraget.

Kunden ska lämna Verimentor AB och bolagets underleverantörer tillgång till lokaler, maskiner, programvara, licenser och andra verktyg samt fristående test-, utvecklings- och produktions- miljöer, som är erforderliga för tjänstens genomförande. Vidare ska kunden tillhandahålla den information och det underlag som är erforderligt för tjänstens genomförande samt i övrigt utföra överenskomna åtgärder.

5. Ersättningsformer

Verimentor AB:s ersättning består av

a) ersättning för arvode enligt löpande räkning eller till fast pris,                            

b) ersättning för Verimentor AB:s eventuella användande av bolagets egna utrustning, programvaror och licenser,

c) ersättning för arbetet med att specificera eventuella tidrapporter och/eller projektrapporter,

d) ersättning för rese- och traktamentskostnader samt andra kostnader,

e) ersättning för restid

f) omställningsersättning för det fall kunden säger upp avtalet i förtid,

g) annan ersättning som överenskommits.

Om inte annat skriftligen överenskommits, ska tjänsten utföras i löpande räkning enligt Verimentor AB:s vid varje tid gällande prislista.

Även Verimentor AB:s kostnader debiteras enligt bolagets vid var tid gällande prislista.

Ska fast pris gälla mellan parterna måste detta skriftligen ha avtalats. Har så skett och har parterna därefter kommit överens om ändring av uppdraget eller har merarbete uppstått för Vermientor AB utan att bolaget orsakat detta, ska kunden utöver det fasta priset utge ersättning till Verimentor AB för det extra arbete och de extra kostnader som uppstått för Verimentor AB i anledning härav. Om inte annat skriftligen har avtalats ska denna ytterligare ersättning debiteras i löpande räkning enligt Verimentor AB:s vid varje tid gällande prislista.

Vid stillestånd i uppdraget, som inte beror på Verimentor AB, får bolaget debitera kunden i löpande räkning för den avdelade tiden som inte kan utnyttjas.

Alla priser i detta avtal är angivna exklusive moms.

6. Betalning

Utförs tjänsten i löpande räkning, har Verimentor AB rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete.

Verimentor AB får dock begära betalt med kortare intervall om faktureringsbart arvode uppgår till i vart fall ett belopp motsvarande ett basbelopp.

Utförs arbetet till fast pris ska Verimentor AB:s ersättning för arvode erläggas enligt avtalad betalningsplan. Finns ej betalningsplan, har Verimentor AB rätt att få betalt en gång per månad för den del av ersättningen som svarar mot utfört och redovisat arbete.

För kostnader har Verimentor AB alltid rätt att få ersättning löpande.

Betalningen sker mot faktura och ska erläggas, och således finnas tillgängligt på Verimentor AB:s bankkonto, senast 30 dagar efter fakturadatum. Verimentor AB har rätt till ersättning för faktureringskostnad per faktura.

7. Dröjsmål med betalning

Vid försenad betalning debiterar Verimentor dröjsmålsränta. Debitering av dröjsmålsränta sker från fakturans förfallodag intill dess full betalning skett. Ränta beräknas med ränta på ränta. Avräkning sker för gjorda delbetalningar. Verimentor har rätt att debitera expeditionsavgift vid räntefakturering.

Verimentor AB har även rätt till ersättning enligt lag för skriftlig betalningspåminnelse samt för eventuell inkassokostnad. Verimentor har även rätt att debitera en bevakningsavgift för varje försent betald faktura. Vidare har Verimentor rätt att debitera "ekonomiarvode vid försenad betalning" för nedlagd tid på det extraarbete förorsakat av försenad betalning, denna arvodesnivå omfattas inte av annan överenskommelse om lägre arvodesnivå för utfört arbete enligt detta avtal eller tilläggsavtal.

Vidare har Verimentor AB även rätt att, med omedelbar verkan, tills vidare avbryta sitt arbete till dess kunden erlagt betalning i enlighet med de fakturor som har förfallit till betalning samt ställt betryggande säkerhet eller betalat förskott för framtida betalningar för Verimentor AB:s fortsatta arbete.

Vid försenad betalning har Verimentor full rätt att som säkerhet kvarhålla betalning för samtliga motfordran (s.k. kvittning) intill dess att samtliga Verimentors förfallna fodringar på motparten har reglerats tillfullo, inklusive dröjsmålsränta och andra avgifter och kostnader. Motparten har då skyldighet att fullgöra sina åtaganden gentemot Verimentor såsåm Verimentor hade genomfört full betalning av motfodran. Förfarandet ger inte motparten rätt att säga upp eller häva ingånget avtal pga av kvittningsförfarandet.

Observera att vid försenad betalning sker debitering av flera avgifter paralellt så kostnaden kan bli betydande, undvik denna kostnad genom att betala i god tid.

8. Sekretess och lojalitet

Ingendera parten får till tredje man utan andra partens godkännande lämna ut konfidentiell information som part erhållit från den andra parten eller som framkommit vid genomförandet av uppdraget, i annan utsträckning än vad som behövs för uppdragets genomförande. Parterna ska även se till att deras personal inte lämnar ut konfidentiell information.

Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för honom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd.

Sekretessskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

Verimentor AB får dock alltid använda uppgiften att bolaget utför uppdrag för kundens räkning vid marknadsföringsåtgärder. Vidare får bolaget utan kundens medgivande lämna ut konfidentiell information till de eventuella underleverantörer som bolaget anlitat för uppdragets genomförande.

Kunden förbinder sig att under tiden för uppdragets utförande samt för en tid av ett år därefter inte anställa eller söka anställa någon ingående i Verimentor AB:s personal som är/var anställd vid tiden för uppdragets utförande, eller lämna personligt uppdrag till sådan person.

9. Rätt till resultat

Om inte annat har avtalats har Verimentor AB upphovsrätt och all annan rätt till resultatet av uppdraget och kunden erhåller endast en rätt att för eget bruk utnyttja resultatet samt att vid det egna nyttjandet mångfaldiga och modifiera det. Denna kundens rätt är inte exklusiv.

10. Ej uppfylld förpliktelse

Om någon av parterna underlåter att uppfylla någon förpliktelse enligt avtalet, ska den andra parten skriftligen begära rättelse. Kundens skriftliga begäran om rättelse ska ske inom fjorton (14) kalenderdagar från den tidpunkt då förpliktelsen skulle ha uppfyllts.

Om underlåtenheten inte avhjälps utan oskäligt uppehåll och den är av väsentlig betydelse, har den andra parten rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet.

11. Övrigt förtida upphörande

Kunden har rätt att utan angivande av skäl säga upp Verimentor AB:s uppdrag till upphörande. Denna rätt gäller dock inte redan genomförda delar. Verimentor AB ska om så sker, få ersättning för utfört arbete, havda kostnader och den förlust, inklusive förlorade intäkter, som orsakats bolaget på grund av uppdragets förtida upphörande (omställningsersättning).

12. Ansvar

Verimentor AB ansvarar endast för direkta skador som orsakats av Verimentor AB eller dess anlitade underkonsulter genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Verimentor AB:s skadeståndsansvar omfattar således inte ersättning för förlust av utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd eller vite eller annan indirekt skada. Verimentor AB svarar inte heller för förlust av data.

Verimentor AB svarar inte i något fall för skada som uppstått till följd av att kunden inte följt av Verimentor AB eller av bolaget anlitad underkonsults lämnade råd och anvisningar.

Inte i något fall ska Verimentor AB:s skadeståndsansvar överstiga ett halvt basbelopp.

Anspråk mot Verimentor AB ska göras gällande senast inom tre (3) månader från den dag skada inträffat eller då kunden bort få kännedom om sådan omständighet som grundar anspråk. Inte i något fall får dock anspråk mot Verimentor AB göras gällande senare än tre (3) månader efter det att uppdraget avslutats.

13. Force majeure och övrigt hinder

Utöver vad som anges ovan är parternas ansvar begränsat enligt följande.

Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetsklonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse för andra påföljder. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras enligt detta avtal.

Part ska, för att befrias från ansvar enligt ovan, utan dröjsmål meddela motparten att hinder föreligger samt varför.

Part äger dock alltid rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än två (2) månader.

14. Överlåtelse av avtalet m m

Verimentor AB får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt även belåna utställda fakturor.

Detta avtal får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.

15. Tvist

Vid tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo.

Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol i Sverige.

Om endera parten begär det, ska dock tvisten istället avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. Vid sådant förhållande skall den part som begärt att tvisten ska avgöras genom skiljedom stå för samtliga kostnader för skiljeförfarandet.

Önskar part inleda en process vid allmän domstol, ska han skriftligen meddela den andra parten detta och anmoda den parten att inom en vecka skriftligen meddela parten om skiljeförfarande istället begärs. Framställs inte en sådan begäran inom nämnd tid, ska tvisten lösas vid allmän domstol.

16. Priser & avgifter

Dessa priser gäller för närvarande. Priser och avgifter kan komma att ändras av Verimentor utan föregående meddelande eller förhandling. Alla angivna priser i detta avtal eller tilläggsavtal gäller exklusive moms.

Påminnelseavgift 50 SEK
Inkassokostnad 160 SEK
Expeditionsavgift vid räntefakturering 180 SEK 
Bevakningsavgift 180 SEK 
Dröjsmålsränta per månad 2%
Dröjsmålsränta per år, ca 26,8242%
Faktureringsavgift 75 SEK
Ekonomiarvode vid försenad betalning 975 SEK/timme
Arvode för utfört arbete 975 SEK/timme
Milersättning för egen bil 3,50 SEK/km

---oooOOOooo---