Verimentors affärsidé:  Att skapa en kundanpassad och effektiv system arkitektur i kundens affärssystem.

Tel: 08-214 214

Verimentor - lönsam IT-arkitektur

Fax: 08-214 414

 

   

 
 

 

Hosted by: www.sajthotellet.com
 
 
 
Verimentor

Begränsningar i medgivandet

© Copyright 1999-2001 Verimentor AB. Alla rättigheter förbehållna. Härigenom lämnas Du tillstånd att utnyttja Sidan samt att skriva ut en kopia av Innehållet på densamma som ett bevis på Ditt besök. Allt annat utnyttjande av Sidan och Innehållet, inkluderande ändringar, publicering, sändning, skapande av verk i fri anslutning därtill, införlivande i andra web-sidor eller återgivande av Sidan eller Innehållet (oavsett om det sker genom länkning, "framing" eller någon annan metod) är förbjudet utan föregående skriftligt samtycke från Verimentor.

Lämnande av information

Var vänlig och sänd inte någon information eller material till Verimentor som Du anser vara av konfidentiell natur eller omfattas av äganderätt, såsom affärs- eller produktkoncept, know-how eller tekniska lösningar. För det fall Du lämnar information till Verimentor, medger Du härigenom, (a) att lämnad information inte skall anses konfidentiell eller att den omfattas av äganderätt och att Verimentor äger rätt att fritt utnyttja informationen på vad sätt och för vilket syfte Verimentor önskar utan att behöva utge ersättning därför samt att Du inte kommer att företa några som helst åtgärder mot Verimentor i samband med utnyttjande av lämnat material och information, (b) att Du äger eller har oinskränkt nyttjanderätt till material eller information som Du lämnar till Verimentor och att Du kommer att ersätta och hålla Verimentor skadeslös mot alla former av krav, rättsliga förfaranden, kostnader och skador, inkluderande rättegångs- och ombudskostnader samt omkostnader, av vad slag det vara må som framställs mot Verimentor i samband med intrång i tredje mans rätt på grund av material eller information lämnad av Dig, (c) att vidta rimliga åtgärder för att försäkra Dig om att lämnat material och information är fri från kända datavirus eller andra störningar inklusive, utan att begränsas därtill, kod eller instruktioner som kan användas för att förändra, fördärva, eller äventyra säkerheten på Sidan eller Verimentors datorsystem eller datornätverk.

All överföring eller sändning till eller från Sidan av olagligt, hotande, vanärande, obscent, skandalöst, provocerande, pornografiskt, kränkande material eller därmed liknade material, vilket kan medföra civil- eller straffrättsligt ansvar, är förbjudet.

Köp av produkter

Köp av produkter, vilka det görs reklam för på Sidan är underkastade särskilda villkor utöver de villkor som framgår här. Produkterna som det görs reklam för är endast avsedda att användas i Sverige.

Tillämplig lag

Denna Sida är skapad för Internet-användare i Sverige. All tolkning av sidans innehåll, eventuella rättsanspråk och tvister (av vad slag det vara må och utan att inskränkas till kontraktuella förhållanden) faller under svensk domsrätt och skall prövas enligt svensk lag.

Varumärken

Verimentor och Verimentors logotyp, samt andra varumärken som förevisas på Sidan (såsom exempelvis Contact™2000, Reflex™) ägs av Verimentor och andra rättsinnehavare. Inga av Verimentors varumärken får utnyttjas som sk. hyperlänkar utan föregående skriftligt samtycke från Verimentor. All form av icke tillåtet utnyttjande av varumärken är förbjudet. Tillgång till Sidan medför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, att tillstånd därigenom lämnats till utnyttjande av något av Verimentors inarbetade eller registrerade varumärken. Ej heller innebär tillgång till Sidan att någon licens eller någon annan rätt lämnas för utnyttjande av upphovsrätter, patent eller varumärken i förhållande till Sidan.

Ändringar

Verimentor förbehåller sig rätten att närhelst och utan föregående tillkännagivande, helt eller delvis, ändra, dra in eller begränsa tillgången till Innehållet på Sidan.

Länkar till andra web-sidor

Verimentor påtar sig inget ansvar för innehåll på web-sidor som skapats eller publicerats av andra än Verimentor och som länkats till eller ifrån Sidan. Ej heller påtar sig Verimentor något ansvar för produkter tillverkade av andra än Verimentor som det hänvisas till på sådana web-sidor. Verimentor har ingen kontroll över och påtar sig ej heller något ansvar för material, av vad slag det vara må, vilket skapats eller publicerats på web-sidor kontrollerade av andra än Verimentor och som länkats till eller från Sidan. Länkning till och från sådana sidor skall inte medföra vare, sig uttryckligen eller underförstått, att Verimentor godkänner web-sidorna eller de produkter eller tjänster som däri hänvisas till eller tillhandahålls.